Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

Hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của "CHICILON MEDIA"

2009-12-11

    Ngày 01 tháng mười một năm 2009. hội thảo kinh doanh lần thứ 10 của CHICILON MEDIA được tổ chức tại Vũng Tàu, một trong những điểm đến du lịch đông đảo nhất của Việt Nam.

 

    Ông Guo Zhifeng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là người sáng lập CHICILON MEDIA đã dự đoán tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và phân tích các cơ hội cũng như thách thức mà CHICILON MEDIA sẽ phải đối mặt trong năm 2010.
    Trong cuộc họp, Ông Guo đã chia sẻ các kế hoạch của năm 2010 với Ban giám đốc (bao gồm Giám đốc Tài chính, Trưởng bộ phận Kinh doanh cũng như Giám đốc bộ phận khai thác), đặt kế hoạch sẽ đạt doanh thu 6 triệu USD trong năm tới.